Автор Тема: ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЦИИ РЫБОЛОВНОГО СПОРТА ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  (Прочитано 14949 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Олег Вижик

 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 1502
 • Пол: Мужской
СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ФЕДЕРАЦІЯ РИБАЛЬСЬКОГО СПОРТУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
Розділ1.
ЗАГАЛЬНІ ОЛОЖЕННЯ
1.1.   ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФЕДЕРАЦІЯ РИБАЛЬСЬКОГО СПОРТУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ", (іменована у подальшому "Організація"), є недержавною, некомерційною, неприбутковою громадською організацією.
1.2.   Організація здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією, Цивільним кодексом, Законом України "Про об'єднання громадян", іншим діючим законодавством України та цим Статутом.
1.3.Статут є основним документом, що закріплює правове положення Організації, а також правові засади її створення, функціонування, майнового положення, реорганізації та ліквідації.
1.4. Організація має місцевий статус та розповсюджує свою діяльність на територію Луганської області.
1.5.Відносини Організації з іншими підприємствами, організаціями та громадянами будуються на договірних засадах.
1.6.   Держава не відповідає за зобов'язаннями Організації, рівно як і Організація не відповідає за зобов'язаннями Держави. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а члени Організації не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації.
1.7.   Організація утворюється та діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності та гласності. Організація має право представляти інтереси своїх членів в державних, громадських та інших організаціях та установах.
1.8.   Організація є юридичною особою за законодавством України, має права
юридичної особи з моменту її державної реєстрації, що здійснена в порядку, передбаченому законодавством України.

    Організація має самостійний баланс, обособлене майно, рахунки в банківських закладах, круглу печатку, бланки зі своїм найменуванням, символіку (яка підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про об'єднання громадян"), та інші символи юридичної особи. Організація від свого імені набуває майнові і особові немайнові права та несе обов'язки, наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, виступає у вигляді позивача чи відповідача у суді, господарському чи третейському суді.
1.9.   Місцезнаходження Організації: Україна, 91493, Луганська область, м.Луганськ,
Артемівський район, селище міського типу Ювілейне, квартал Шахтарський, будинок 11 а.
1.10.   Повне найменування Організації:
-   українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФЕДЕРАЦІЯ РИБАЛЬСЬКОГО СПОРТУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ";
-   російською мовою: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ РЫБОЛОВНОГО СПОРТА ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ".
1.11.   Скорочене найменування Організації:
-   українською мовою: ГО "ФРСЛО";
-   російською мовою: 00 "ФРСЛО".

Розділ 2
 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1.   Організація створюється з метою задоволення та захисту своїх законних
соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та
інших спільних інтересів, а також сприяння розвитку та популяризації спортивного та
аматорського рибальства.
2.2.   Завданнями Організації є:
•   сприяння створенню найбільш сприятливих умов для розвитку спортивного та аматорського рибальства;
•   сприяння залученню до співпраці державних, громадських, профспілкових, комерційних та інших організацій, діяльність яких спрямована на комплексне вирішення проблем вдосконалення форм і методів розвитку спортивного та аматорського рибальства;
•   сприяння вдосконаленню та координації досліджень у сфері здійснення захисту та відновлення рибних та тваринних ресурсів України;
•   організація оперативного обміну інформацією між членами Організації, учасниками її проектів і програм, а також іншими зацікавленими структурами;
•   сприяння створенню умов для реалізації проектів і програм, розроблених вітчизняними та зарубіжними фахівцями у сфері здійснення захисту та відновлення рибних та тваринних ресурсів Луганської області;
•   сприяння створенню і поширенню нових технологій у сфері здійснення захисту та
•   відновлення рибних та тваринних ресурсів України;
•   сприяння професійній підготовці членів організації та її партнерів;
•   сприяння збільшенню об'єму наявної інформації по навколишньому середовищу;
•   сприяння організації суспільного екологічного контролю і екологічного моніторингу
•   за станом навколишнього середовища, природних і культурних цінностей і об'єктів, а
•   також здоров'я населення;
•   представництво інтересів членів Організації в центральних та місцевих органах влади та управління;
•   сприяння розвитку і популяризації спортивного та аматорського рибальства, залучення молоді до занять рибальством; сприяння організації та проведенню спортивних змагань та видовищних заходів;
•   сприяння створенню та діяльності клубів, колективів та команд з занять спортивним
•   та аматорським рибальством;
•   пропагування здорового способу життя;
•   сприяння організації спортивно-оздоровчих таборів;
•   сприяння об'єднанню різноманітного роду форм існування спортивних колективів; сприяння створенню прогресивних міжнародних і національних стандартів в галузі спортивного та аматорського рибальства, методичних, довідкових, інформаційних матеріалів, їх видання в друкарській, відео, аудіо- та інших формах; сприяння поширенню правових знань щодо соціально-економічних, політичних, культурних, спортивних та інших прав громадян;
•   сприяння підвищенню природничої освіченості населення Луганської області; сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на здійснення захисту та відновлення рибних та тваринних ресурсів регіону;
•   прийняття участі в усіх сферах життя суспільства;
•   підтримка зусиль громадян з питань вирішення соціальних та економічних проблем; сприяння розвитку науки та культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку; сприяння охороні та збереженню культурної спадщини; історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури, місць поховання; налагодження співробітництва зі спорідненими Організаціями інших міст України та світу.
2.3. Для досягнення своїх статутних завдань та без мети отримання прибутку Організація має право:
-   - виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права; може мати у власності будівлі, споруди, обладнання, спеціальний інвентар, транспорт, майно культурно-виробничого, спортивного призначення, грошові засоби, та будь-яке інше майно, необхідне для матеріального забезпечення її діяльності, набувати відповідно до чинного законодавства земельні ділянки, користуватися водоймами тощо;
-   вступати в інші недержавні організації, асоціації, федерації, об'єднання тощо, підтримувати міжнародні зв'язки, укладати будь-які угоди (договори), приймати участь в проведенні заходів, що не суперечать нормам міжнародного права, зобов'язанням та чинному законодавству України; створювати установи і організації;
-   представляти та захищати свої законні інтереси і законні інтереси своїх членів у державних органах і громадських організаціях, підприємствах та установах;
-   ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
-   вносити пропозиції в органи влади та управління щодо підтримки осіб, які цього потребують;
-   розповсюджувати інформацію і пропагандувати свої ідеї та мету; підготовувати та розповсюджувати інформаційні бюлетені та інші матеріали і документи Організації;
o   -   без отримання прибутку організовувати та проводити виступи, змагання, теоретично-практичні заняття, розважальні заходи для членів Організації, семінари, суспільні слухання, прес-конференції, виставки і таке інше;
o   засновувати засоби масової інформації; сприяти видавництву тематичної літератури;
-   для виконання статутних завдань Організація може створювати її робочі органи -комітети, комісії тощо, порядок утворення та діяльність яких визначається положенням про них і затверджується Правлінням;
-   залучати громадян, підприємства та установи до фінансової, матеріальної та моральної підтримки діяльності Організації;
-   одержувати від органів державної влади і управління інформацію, необхідну для реалізації своєї статутної мети та завдань;
-   здійснювати організацію різноманітних заходів, спрямованих на досягнення мети, завдань Організації, сприяти їх матеріальному та технічному забезпеченню; надавати консультативну та організаційну допомогу для проведення виступів, семінарів, слухань, змагань та інших заходів;
-   залучати добровільні внески вітчизняних та іноземних громадян, підприємств, установ та організацій у вигляді рухомого та нерухомого майна, грошових коштів тощо, для їх подальшого використання в діяльності Організації;
-   сприяти будівництву, ремонту та реконструкції місць відпочинку, природних об'єктів, історичних споруд, оздоровчих центрів, інших споруд, необхідних для досягнення завдань, передбачених статутом.

2.4.   Організація має право здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, засновувати підприємства, необхідні для виконання своїх статутних завдань, згідно з діючим законодавством України.
2.5.   Організація користується іншими праваїми, передбаченими законами України.
Розділ 3.
ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.
3.1.Членство в Організації являється добровільним та рівноправним і може бути колективним та індивідуальним.
3.2.   Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, а також
іноземці та особи без громадянства, що досягай 14 років, які визнають статут Організації,
сплачують членські внески, підтримують програмні завдання Організації і активно
беруть участь в діяльності Організації.
Колективними членами Організації можуть бути трудові колективи підприємств, установ та організацій, які визнають статут, вносять у встановленому порядку вступні та членські внески та активно беруть участь в діяльності Організації.
3.3.   Прийом нових членів Організації та їх вихід зі складу членів Організації
здійснюється на підставі письмової заяви вступаючого. Для колективних членів такою
підставою є рішення зборів трудового колективу або уповноважених ними осіб. Рішення
про прийняття чи відмову у прийнятті в члени Організації приймає Правління в
десятиденний строк з подальшим затвердженням на поточних загальних зборах.
3.4.   Всі члени Організації мають рівні права.
3.5.   Розмір та порядок внесення вступних та членських внесків встановлюються і змінюються Загальними зборами членів Організації.
3.6.   Вихід з Організації здійснюється за бажанням члена у будь-який час, шляхом подання заяви на ім'я голови Правління.
3.7.   Виключення з членів Організації здійснюється за порушення Статуту, морально-етичних норм, за діяльність, не сумісну з членством у ньому, а також за дії, що завдають шкоду Організації чи окремому її члену.
Рішення про припинення членства в Організації приймається Правлінням Організації з подальшим затвердженням такого рішення на поточних загальних зборах.
3.8.   Член Організації має право:
-   брати участь в заходах, що проводяться Організацією;
-   брати участь в обговоренні і прийнятті рішень з усіх питань діяльності Організації;
-   обирати і бути обраним в її органи управління;
-   вносити на розгляд органів управління пропозиції з усіх питань статутної діяльності Організації;
-   вносити пропозиції, спрямовані на поліпшення діяльності Організації;
-   користуватися пільгами, встановленими Загальними зборами Організації для її членів;
-   звертатися до Організації за захистом своїх прав та інтересів;
-   звертатися за консультаційними, інформаційними та іншими питаннями, пов'язаними   з діяльністю Організації.
3.9.   Член Організації зобов'язаний:
-   брати безпосередню участь в діяльності Організації;
-   дотримуватися вимог Статуту Організації, правил внутрішнього розкладу, морально-етичних й соціальних норм;
-   виконувати рішення органів управління Організації, які прийняті в межах їх компетенції, та не порушують діюче законодавство;

-   дотримуватися мети та завдань Організації;
-   своєчасно сплачувати членські внески.
3.10.   Член Організації несе дисциплінарну відповідальність за порушення своїх
обов'язків, порушення Статуту, заподіяння своєю діяльністю або бездіяльністю,
моральної чи матеріальної шкоди Організації, або окремому його члену, і може бути
виключен з його складу за рішенням Правління.
Розділ 4.
СТРУКТУРА ТА КЕРУЮЧІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ
4.1.   Управління Організацією здійснюється у відповідності зі статутом на підставі принципів самоврядування.
4.2.   Вищим органом управління Організації є Загальні збори членів Організації (надалі "Загальні збори"), а в період між Загальними зборами - Правління Організації.
4.3.   Загальні збори Організації проводяться не менш одного разу на рік та скликаються Правлінням. Позачергові Загальні збори Організації можуть бути проведені за пропозицією Правління, Голови Правління, на вимогу 30% членів Організації від загальної їх кількості. Відповідальність за скликання позачергових загальних зборів покладається на Правління або осіб, що ініціювали їх скликання.
Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як 50% членів Організації.
Рішення приймаються простою більшістю голосів відкритим голосуванням. Голосування відбувається за принципом: одна особа - один голос. Загальні збори мають право окремі питання вирішувати таємним голосуванням. Рішення про проведення таємного голосування приймається кваліфікованою більшістю голосів учасників загальних зборів.
Рішення про ліквідацію Організації, про внесення змін чи доповнень до Статуту, про вибори керівних органів Організації приймаються 2/3 присутніх на загальних зборах.
4.4.   Повноваження загальних зборів:
?   визначають основні напрямки діяльності Організації; затверджують поточні та довгострокові програми;
?   приймають Статут, зміни та доповнення до нього, затверджують символіку Організації, приймають порядок внутрішнього регулювання діяльності Організації, встановлюють розмір і порядок внесення вступних та членських внесків, звільнення від них, переліки пільг;
?   обирають (призначають) та відкликають Правління Організації, Голову Правління, ревізійну комісію (Ревізора);
?   затверджують річні звіти Правління Організації та ревізійної комісії;
?   розпоряджаються коштами та майном Організації; затверджують кошторис Організації;
?   приймають рішення про припинення (ліквідацію чи реорганізацію) Організації;
?   затверджують рішення Правління про утворення, ліквідацію або реорганізацію установ, організацій, підприємств, затверджують Статути /Положення/ про них, затверджують структуру їх керівних органів;
?   затверджують рішення Правління про прийняття нових членів та припинення членства в Організації;
?   розглядають будь-які інші питання, що виникають у зв'язку з діяльністю Організації.
4.5.Правління Організації (Голова Правління, заступник Голови Правління та секретар) - керує діяльністю Організації в період між Загальними зборами. Правління (Голова та інші члени Правління) обирається загальними зборами членів Організації простою більшістю голосів терміном на 3 (три) роки.
Кількісний склад Правління та термін повноважень (в тому числі дострокове відкликання) може бути змінено за рішенням загальних зборів членів Організації.
Правління Організації є постійно діючим керівним органом, який збирається Головою Правління по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.
Засідання Правління вважається правомочним, якщо на них присутні не менше 2/3 членів Правління від загальної кількості членів Правління. Рішення на засіданні Правління приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління. У разі наявності поважних причин відсутній член Правління може висловити свою думку щодо суті розв'язуваних питань письмово, до засідання Правління.
Повноваження Правління Організації:
-   здійснює керівництво діяльністю Організації;
-   приймає рішення (з подальшим затвердженням на загальних зборах) про утворення, ліквідацію та реорганізацію установ, організацій, підприємств; визначає їх організаційно-керівну структуру, відношення з Організацією;
-   затверджує штатну структуру Організації, функціональні обов'язки;
-   здійснює оперативне керування майном та коштами Організації відповідно до рішень загальних зборів;
-   вирішує інші питання діяльності Організації, за винятком віднесених цим Статутом і діючим законодавством до компетенції Загальних зборів;
-   забезпечує та контролює поточне виконання програм Організації; створює робочі органи (комітети, комісії тощо);
-   організовує взаємодії з державними органами влади та місцевого самоврядування;
-   приймає рішення (з подальшим затвердженням на загальних зборах) про прийняття до членів Організації, про притягнення члена Організації до дисциплінарної відповідальності, а також про виключення або вихід члена зі складу членів Організації;
4.6.   Очолює постійно діючий керівний орган Голова Правління, який у відповідності
зі своїми повноваженнями:
п без доручення діє від імені Організації, представляє її інтереси в усіх підприємствах, установах і організаціях;
?   укладає договори, у тому числі трудові, видає доручення;
п головує    на засіданнях Правління, має право підпису фінансових, банківських документів;
?   організовує скликання загальних зборів, готує питання порядку денного, веде книгу протоколів;
?   видає накази, розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх робітників Організації;
?   організує облік і звітність надходжень і витрат грошових коштів;
п не рідше одного разу на рік звітує про зроблені справи перед Загальними зборами;
?   в межах наданих повноважень здійснює оперативне керування  майном та коштами Організації;
п вирішує інші питання діяльності Організації, за винятком віднесених цим Статутом і діючим законодавством до компетенції Загальних зборів або інших органів Організації.
4.7.   Ревізії фінансово-господарської діяльності Організації здійснює Ревізійна
комісія (або Ревізор), що обирається на Загальних зборах терміном на 3 (три) роки.
Кількісний склад комісії визначається загальними зборами.
Ревізійна комісія (Ревізор) дає висновок про результати фінансової діяльності Організації. До складу Ревізійної комісії не можуть входити члени Правління.
Ревізії можуть також здійснюватися згідно з договором аудиторською організацією.
Без висновку Ревізійної комісії (Ревізора) Загальні збори не мають права затверджувати річний звіт про результати фінансової діяльності Організації.
Розділ 5.
ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1.   Фінансово-господарську діяльність Організація здійснює шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.
5.2.   Майно Організації у відповідності до діючого законодавства України та цього Статуту є власністю Організації. Майно, отримане за договором чи в тимчасове користування, належить їй на умовах, визначених договором.
5.3.   Джерелом формування майна Організації являється:
кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
-   пасивні доходи;
-   кошти або майно, які надходять організації від ведення її основної діяльності, з урахуванням вимог нормативних актів, які регулюють діяльність неприбуткових установ;
-   дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджету, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у т.ч. гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються організації або через неї одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

5.4.   Організація самостійно розро@ляє штатний розклад, визначає оклади, форми оплати праці робітників та залучених робітників, тимчасових творчих колективів.
5.5.   Штат робітників Організації укомплектовується як на підставі штатних посад, так і за сумісництвом.
5.6.   Організація, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
5.7.   Організація має право використовувати кошти Організації на інші витрати для досягнення мети та здійснення завдань, передбачених Статутом Організації.

Розділ 6.
ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
6.1. Внесення змін та доповнень до статуту здійснюється за рішенням Загальних зборів. Зміни до статутних документів підлягають обов'язковій реєстрації.

Розділ 7.
ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЇЇ
ЛІКВІДАЦІЄЮ.
7.1.   Діяльність Організації припиняється шляхом реорганізації (передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам) або ліквідації (саморозпуск, примусовий розпуск).
7.2.   Реорганізація Організації здійснюється по рішенню Загальних зборів, а уся сукупність прав та обов'язків переходить до її правонаступника.
7.3.   Організація може бути ліквідована:

-   за рішенням Загальних зборів;
-   на підставі рішення суду.
7.4.   Ліквідація Організації проводиться призначеною нею ліквідаційною комісією, а
у випадках припинення діяльності Організації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цими органами.
7.5.   З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять усі повноваження по керівництву Організацією.
7.6.   Ліквідаційна комісія здійснює ліквідаційні заходи згідно вимог чинного законодавства, складає ліквідаційний баланс, який підлягає публікації та оголошенню серед членів Організації.
7.7.   Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, що була завдана Організації її діяльністю, а також третім особам. Про початок ліквідації та терміни подачі заяв, претензій ліквідаційна комісія оголошує в пресі.
7.8.   Ліквідаційна комісія публікує в офіційних друкованих засобах повідомлення про місцезнаходження Організації, інформацію про її ліквідацію, порядок та термін ліквідації відповідно до вимог чинного законодавства.
7.9.   У разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
7.10.   Майно, передане Організації членами в користування, повертається власникам в натуральній формі без винагороди.
7.11.   Організація вважається ліквідованою з дня внесення відповідного запису про це в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців..« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2012, 21:05:45 pm от Гоша »

Оффлайн Дочь Гоши

 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 3702
 • Пол: Мужской
Отменено в связи с принятием нового "Положения" Пост №4
Положение о рейтинге ФРСЛО фидерного направления.

Рейтинг предназначен для ведения статистического отбора спортсменов участвующих в рейтинговых соревнованиях для поездки на ЧУ и КУ.
В рейтинге может участвовать любой спортсмен, независимо от его членства в Федерации рыболовного спорта Луганской области.
Отбор производится по итогам проведения пяти соревнований.
Результат заносится в рейтинг по итогам трех лучших выступлений спортсмена.
По итогам рейтинга определяется четверка спортсменов, которые будут представлять Луганскую область в Украинских чемпионатах.
Если спортсмен, прошедший по рейтингу, не сможет по каким либо причинам участвовать в Украинских чемпионатах, право участия передается спортсмену нижестоящему в рейтинге.
Для поездки на ЧУ и КУ спортсмен, прошедший по рейтингу, должен состоять в Луганской областной Федерации рыболовного спорта, не иметь задолженность по ежемесячным взносам. Если спортсмен не состоит в федерации, ему дается возможность вступить в федерацию, при этом он должен оплатить вступительный и трехкратный ежемесячный взнос.
Федерация в свою очередь обязуется частично взять на себя финансовые расходы требующиеся для поездок на ЧУ и КУ членов федерации состоящих в ней не менее шести месяцев.

Председатель ФРСЛО    Гиоев И.Г.
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2012, 11:39:56 am от Гоша »

Оффлайн Дочь Гоши

 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 3702
 • Пол: Мужской
Заседание Президиума ФРСУ, 20 октября 2012 года

Это пока не официальный протокол.

График соревнований на 2013 год.

Мормышка.
Тернополь, гребной канал 1-3 феврвля ЧУ
Житомир, 1-3 марта КУ

Поплавок
Киев, Русановка, 12-14 апреля ЧУ
Киев, набережная Днепра, 10-12 мая КУ

Спиннинг берег
Харьков, Артельное, 1-2 июня КУ
Николаев, Софиевка, 13-15 сентября ЧУ

Спиннинг лодка
Николаев, Софиевка, 25-27 октября ЧУ
Полтавская обл., с.Радянське, 26-27 июня КУ (проводит Днепропетровская обл.)

Фидер
І-й этап ЧУ Чернигов, Десна 19-21 июля
ІІ- й этап ЧУ Тернополь, гребной канал, 23-25 августа
Набережная Украинки, 31 мая - 2 июня, КУ


Приняты изменения в правилах спиннинг лодка, берег.
Привести правила спиннинг с лодки ФРСУ к единым с правилами спиннинг с лодки FIPSed .
1.Разрешена ловля при работающем электромоторе (кроме бросков в след лодки)
2. Снято ограничение 5м от "камыша" (запрещен выход на берег)
3. Увеличить время одного соревновательного тура до 8 часов (со старта первой лодки)
4. Ловля рыбы двойкой на официальной тренировке разрешена только при использовании одной лодки.


Квоты - спиннинг лодка, берег.
За итоговое командное рейтинговое место в сезоне
1,2 и 3 место плюс две дополнительные команды
4,5 и 6 место плюс одна дополнительная команда
Ограничение команд выступающих в спиннинге с лодки от одной области - сняты.

В береге при отборах будет вводиться дополнительная дисциплина - кастинг.

Рассматривается введение должности пресс-секретаря отвечающего за освещение всех проходящих всеукраинских соревнований. Должность вакантна, желающие могут обращаться с конкретными предложениями к президенту ФРСУ.

Вниманию руководителей областных федераций!!! - будет ужесточен подход к оформлению заявочных листов. Игнорирование надлежащего оформления от области, затрудняет победителям регистрировать достижения через Министерство Спорта и получать соответствующие звания.

Форум любителей рыбалки Луганщины


Оффлайн Дочь Гоши

 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 3702
 • Пол: Мужской
Протокол  собрания Правления ФРСЛО
1.11.2012

Присутствовали
Гиоев
Капустин
Михайлов
Повестка дня
1 Принятие положения о рейтинге
2 Ситуация с членскими взносами
3 Примерный план работы на 2013г
4 О создании структуры клубной формы для любителей при ФРСЛО
5 О семинаре 11.11.2012
Слушали:

1 вопрос
выступили Гиоев, Капустин, Михайлов.
Постановили:  Принять, с некоторыми изменениями, харьковскую методику расчета
рейтинга. Вопрос с Харьковской федерацией согласован.
Утвердить Положение о рейтинге в целом.

2 вопрос
выступили Гиоев, Капустин.
Постановили: Взносы по задолженности принимаются до декабрьского собрания
федерации включительно. Не сдавшие выбывают из состава федерации.

3 вопрос
выступили: Гиоев
  Постановили:
1.  В связи с появившимся у федерации правом присваивать звание кандидата в
мастера спорта, чтобы исключить фактор случайности, проводить чемпионаты
области по береговому спиннингу и фидеру в три этапа. При этом сочетая в них
времена года -  весна - лето - осень и условия ловли - река с быстрым течением,
река с медленным течением, стоячая вода. Каждый из этапов - рейтинговый.
Чемпион области определяется по сумме мест на всех трех этапах.

2. Руководителям направлений к декабрьскому собранию предоставить календарные
планы соревнований на 2013г

4 вопрос
выступили Гиоев, Капустин, Михайлов.
  Постановили:
В течении 2013 с целью выполнения уставных задач федерации создать структуру
клубной формы для любителей при ФРСЛО.
При этом провести не менее двух соревнований - семинаров, в том числе и
тандемного типа по ведущим направлениям.
Провести не менее двух любительских соревнований по поплавку.

5 вопрос
выступили Гиоев, Михайлов.
Постановили:
Финансировать мероприятие в пределах предоставленной сметы.
Оффлайн Дочь Гоши

 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 3702
 • Пол: Мужской
ПОЛОЖЕНИЕ
Федерации рыболовного спорта Луганской области
О РЕЙТИНГЕ СПОРТСМЕНОВ-УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ЛОВУ РЫБЫ НА НА 2013г.
Цель подсчета  рейтинга спортсменов.
 Целью подсчета рейтингов является необходимость объективной оценки мастерства спортсменов для участия в отборочных соревнованиях формирующих сборные команды Луганской области, принимающие участие в национальных соревнованиях.
Рейтинг ведется только для членов федерации и начисляется с момента вступления в федерацию.(изменение от 15.11.12)
Методика подсчета рейтингов.
Рейтинг формируется только среди членов Федерации. Он формируется только в личном зачете. Для рейтинга необходимо предъявить 3 лучших результатов выступления на соревнованиях проводимых под эгидой областных федераций рыболовного спорта и ФРСУ. При этом один из них должен быть показан на Чемпионате либо кубке Луганской области. В случае, если спортсмен не может предъявить необходимое количество результатов выступления, то за каждый отсутствующий этап, ему добавляется максимальное количество рейтинговых баллов. Датой последнего приёма результатов по выездным соревнованиям является 31.12.очередного года.
Рейтинговыми соревнованиями считаются все соревнования, проводимые ФРСЛО, а также под эгидой ФРСУ и других областных Федераций, которые носят статус Кубка или Чемпионата области, других соревнований, которые объявлены рейтинговыми, в которых принимают участие не менее 30 человек для спиннинга с берега, 10 команд для спиннинга с лодки. В фидере ограничения отсутствуют.
Способ подсчета рейтинговых баллов
Рейтинг одного соревнования = занятое место * коэффициент соревнования (Кс)
При этом Кс= 100/ кол-во участников
Из серии соревнований, в которых участвовал спортсмен, выбираются три лучших и их рейтинги суммируются.
Спортсмен, получивший наименьшее количество баллов в таблице рейтингов занимает первое место, наибольшее - последнее.
Заключительные положения.
 Спортсмен, занявший призовое место в личном зачете на чемпионате Украины, в следующем году автоматически включается в сборную команду Луганской области. Сумма баллов в рейтинговой таблице соответствует порядковому номеру занятого места.
При равенстве рейтинговых баллов преимущество отдается спортсмену показавшему лучший результат на зачтенном ему «домашнем» турнире. А в случае равенства и этих показателей преимущество отдается чемпионату Луганской области.
Членом сборной команды Луганской области может быть только член федерации рыболовного спорта Луганской области.
Сборная команда представляет федерацию Луганской области в данном виде рыболовного спорта на протяжении всего года, в котором она сформирована.
Данное положение относится только к федерации рыболовного спорта Луганской области.
Предостережение. За неспортивное и не этичное поведение спортсмен может быть исключен из состава сборной команды Луганской области. Данное решение принимается на общем собрании федерации рыболовного спорта Луганской области.

Приложение. Таблица для расчета рейтинга спортсмена.
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2012, 11:34:58 am от Гоша »

Оффлайн Дочь Гоши

 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 3702
 • Пол: Мужской
Приказ и классификатор, согласно которому областным федерациям дано право присваивать КМС

Оффлайн Дочь Гоши

 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 3702
 • Пол: Мужской
А вот за это нам должно быть стыдно! И еще стыднее за 2012год!

Оффлайн Дочь Гоши

 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 3702
 • Пол: Мужской
Заявление о вступлении в Федерацию.

Оффлайн Дочь Гоши

 • Ветеран
 • *****
 • Сообщений: 3702
 • Пол: Мужской
Открыта карта Приватбанка для оплаты взносов удаленным членам федерации
5211 5374 4920 7153
Гиоев Игорь Григорьевич
Об оплате прошу сообщать в личку.

Форум любителей рыбалки Луганщины